KINOGLEDALIŠČE TOLMIN

Kinogledalisce Tolmin_zunanjost 1(1)

KAPACITETE:

   • 1.355 m² notranjih uporabnih površin (od tega 102 m² galerijskih prostorov)
   • 478 m² zunanjih prireditvenih površin (prireditvena ploščad Mestni trg)
   • št. sedežev v dvorani: 267
   • indukcijska zanka (za naglušne)

Kinogledališče je osrednji zaprti prireditveni prostor Zgornjega Posočja, saj se v njem odvijajo abonmajski gledališki in glasbeni programi in revije ljubiteljske kulture, kulturni in vzgojni programi za otroke in mladino, obratuje kot edina še aktivna kinodvorana v Posočju, poleg tega pa je osrednji prostor za izvedbo protokolarnih dogodkov na občinski in državni ravni. Kot kinodvorana je bila zgrajena v času italijanske okupacije (1942–1943). V letih 1952–1953 je bila temeljito preurejena tudi za izvedbo gledaliških dogodkov. Zadnja večja posodobitev je bila izvedena v 80. letih prejšnjega stoletja, leta 2014 pa se je začela celovita zunanja in notranja prenova, vredna s pomočjo občinskih in evropskih sredstev skupno cca. 3.135.000 EUR. (več o prenovi na http://www.tolmin.si/sl/317).

Večnamenski center Kinogledališče je po prenovi izrazito večnamenski objekt. Z izboljšanjem akustičnosti dvorane je primerna za širok spekter glasbenih dogodkov, s pridobitvijo novega prostora nad sedanjo teraso je zanimiva za galerijsko dejavnost, primerna je za izvedbo izobraževalnih, različnih seminarskih in drugih dejavnosti ter tudi pol-formalnih družabnih srečanj. V stavbi deluje bife, ki prispeva k popestritvi ponudbe in programov. Po prenovi je dodatno urejeno tudi območje pred stavbo na Mestnem trgu, ki omogoča izvedbo različnih prireditev na prostem.

SEDEŽNI RED

ZGODOVINA KINOGLEDALIŠČA

Prvotna stavba ob Coronini-jevi graščini je bila zgrajena v času italijanske okupacije v letih 1942- 1943 kot kinodvorana, brez gledališkega dela. Projekt je izdelalo podjetje »Lambreti-Prever lyde«, stavba pa je bila dokončana tik pred italijansko kapitulacijo. Leta 1952 in 1953 so kinodvorano po naročilu SVETA ZA KULTURO IN PROSVETO – OLO Tolmin, kateremu je predsedoval Venceslav Hvala. Za zastopnika investitorja so imenovali ing. Viktorja Klanjščka, aktivnega člana Tolminskega gledališča, ki je delovalo v Tolminu vse od leta 1945. Osnovni namen nadgradnje je bila sprememba kinodvorane v gledališče. Verjetno je bila prisotna želja, da se stavbo, ki je spominjala na čase fašizma, »preoblečejo« v domačo, slovensko podobo, poleg tega pa je že od jeseni 1945 v Tolminu delovalo Gledališče Tolmin, ki je potrebovalo svoje prostore.

Komisija SVETA ZA KULTURO IN PROSVETO – OLO Tolmin je načrtovanje zaupala arhitektu Francetu Tomažiču ter podjetju SLOVENIJAPROJEKT iz Ljubljane. Tomažič je bil eden vodilnih arhitektov v Sloveniji, učenec prve generacije Plečnikove šole in dolgoletni Plečnikov sodelavec.

Pri načrtovanju kinogledališča v Tolminu leta 1953 se je modernist Tomažič ponovno vrnil k slogu iz Plečnikove šole. Pri prenovi je staremu kinu nadel popolnoma nov videz in funkcionalnost. Glavni vhod je obrnil proti severu, proti osrednjemu delu mesta ter ob severni fasadi dogradil vhodno avlo in balkon. Na zahodni strani je dodal prizidek z odrom in garderobami, med garderobe in avlo pa je umestil kulisarnico. Nad odrom je stavbo dvignil in dodal prostor za odrsko tehniko, ob vzhodni fasadi pa prizidek s pisarnami. Južno fasado z vhodom, balkonom in stopniščem je ohranil, ravno tako je v notranjosti ohranil glavno dvorano, balkon in stopnišče, povečal pa je notranjo avlo in spremenil lego sanitarij. Obstoječe in nove elemente je spojil tako neopazno, da je komaj mogoče ugotoviti, kateri deli so pripadali staremu kinu. Celotni stavbi je na fasadi dodal okrasje (štukature) in ponovil zaobljene napušče (simse), ki se pojavljajo tudi na sosednji Coroninjevi graščini (stavbi muzeja) in stari kapeli (domu Krajevne skupnosti). (vir: http://www.tolmin.net/24-kinogledalisce-tolmin (1. 7. 2015)

PRENOVA KULTURNI CENTER KINOGLEDALIŠČE

V obdobju od novembra 2014 do septembra 2015 je v okviru projekta Ureditev večnamenskega centra »Kinogledališča« v Tolminu v investiciji Občine Tolmin kinogledališče dobilo povsem novo podobo. Stavbo Kinogledališča so popotresno sanirali, funkcionalno prenovili, kar prinaša  možnosti boljše izrabe za različne namene: poleg filmskih in gledaliških predstav bo primernejša tudi za glasbene prireditve in galerijsko dejavnost, za seminarske in druge dejavnosti. Pred stavbo je urejena tudi zunanja ploščad, namenjena različnim prireditvam in drugim dogodkom.