JPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2019 in 2020

JPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)

Naziv in sedež naročnika:

OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN

        1. Področja, ki so predmet razpisa:

Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:

        • vokalna glasbena dejavnost,
        • instrumentalna glasbena dejavnost,
        • gledališka in lutkovna dejavnost,
        • folklorna dejavnost,
        • plesna dejavnost,
        • filmska in video dejavnost,
        • likovna dejavnost,
        • literarna dejavnost.

2. Višina razpisnih sredstev: 124.000 EUR.

        1. Pogoji, kriteriji in merila

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oz. projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.

        1. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, v času od 01. do 05.julija in od 22. do 25. julija 2019 pa jo lahko prevzamete tudi v pisarni Zavoda KŠM Tolmin v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Špela Mrak, Tamara Kavčič) vsak delovni dan od 7.00 do 14.00 oz. po dogovoru s spodaj navedeno pooblaščeno osebo za informacije.

        1. Vsebina vlog, rok in način oddaje

Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v ovojnici z oznako »RAZPIS KULTURA 2019-20«, in sicer po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin. Za pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje 27. julija 2019.

        1. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje

Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letih 2019 in 2020. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (041 313 887 ali kultura.spela@ksm.si). O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.
                                                                                                            
Priloge:

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV

2019-20 MERILA in kriteriji za sof JKP

OBRAZCI: OBVEZNO JE POTREBNO IZPOLNITI obrazce 1JR, 2JR, 3JR (vsi enako) ter obrazec 4JR glede na dejavnost društva (D1 zbori, D2 instrumentalne skupine, D4 folklorne skupine idr.). Na obrazcih obvezno izpolnite vse rubrike in priložite zahtevane priloge, sicer se bo prijava štela kot nepopolna.

1JR_A_splosni_podatki

2JR_B_predstavitev_drustva

3JR_C finance – dvolet.

4JR_D1_zbori

4JR_D2_orkestri_inst_skupine

4JR_D4_folklorna_ples

4JR_D5_likovne_literarne_foto_film skup

4JR_D6_zveza