JPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti

v občini Tolmin 2018

Naziv in sedež naročnika:
OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN
               1. Področja, ki so predmet razpisa:

Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:

               • vokalna glasbena dejavnost,
               • instrumentalna glasbena dejavnost,
               • gledališka in lutkovna dejavnost,
               • folklorna dejavnost,
               • plesna in mažoretna dejavnost,
               • filmska in video dejavnost,
               • likovna in video dejavnost,
               • literarna dejavnost.
               1. Okvirna višina sredstev razpisa: 62.000 EUR.
               1. Pogoji, kriteriji in merila

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oz. projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.

               1. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, interesenti jo lahko dvignejo tudi v pisarni Zavoda KŠM Tolmin v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak delovni dan po dogovoru na spodnje kontakte.

               1. Vsebina vlog, rok in način oddaje

Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – RAZPIS KULTURA 2018«, in sicer po pošti priporočeno na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Zavod KŠM Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bodo oddane najkasneje 15. maja 2018.

               1. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje

Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2018. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (05 381 18 01 – vsak delovnik do 13.00). O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.

                                                                                                             Uroš Brežan, župan
PRILOGE K RAZPISU:

1 PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV

2 MERILA in kriteriji JR kultura

OBRAZCI: Vsa DRUŠTVA/SEKCIJE obvezno izpolnite obrazce A, B in C, obrazec D (1, 2 …) pa glede na dejavnost društva (vokalne, instrumentalne skupine, folklorne skupine idr.). Na obrazcih obvezno izpolnite vse rubrike in priložite zahtevane priloge, sicer se bo prijava štela kot nepopolna.

JR 18_A_splosni_podatki

JR 18_B_predstavitev_drustva

JR_18_C_financni_nacrt

JR_18_D1_zbori_skupine

JR_18_D2_orkestri_inst_skupine

JR_18_D4_folklorne_plesne_skupine

JR_18_D5_likovne_literarne_foto_filmske skup – kopija

JR_18_D6_zveza